تعداد مقالات: 55
27. موبدان و حوزه عملکرد آنان در شاهنامه فردوسی با ملاحظاتی بر منابع پهلوی و تاریخی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 39-68

حسین فامیلیان سورکی؛ غلامعلی زارع


28. شیوه های نقد و بلاغت آن در منابع فارسی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 47-58

مهدی محمدی نژاد


31. تقابل خود و دیگری در رمان مهاجرت دهۀ شصت و هفتاد

دوره 1، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 63-78

مریم عاملی رضایی


32. بازخوانی شخصیت های زن مذهبی و تاریخی در شعر محمود درویش

دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 63-80

آشورقلیچ پاسه؛ مسعود باوان پوری؛ حدیثه متولی؛ مریم دریانورد


33. تحلیل عناصر داستانی رمان«آتش زیر خاکستر» اثر «مسعود دیه‏جی»

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 85-116

راضیه ارنظری قرنجیک؛ طواق گلدی گلشاهی؛ کبری نودهی


34. نگاهی به نقش سه زن در تاریخ بیهقی

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 97-114

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ سمیه میکده فریمان


37. بینامتنیت قرآنی در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 59-72

مسعود باوان پوری؛ طیبه فدوی؛ نرگس لرستانی


38. کهن الگوی جنگ بزرگ کی خسرو

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 69-84


39. وتحلیل اشکال و نماد های تصویری کتاب فارسی مقطع اول ابتدایی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1395، صفحه 69-82

ثوراله نوروزی داودخانی


40. بررسی ریخت‌شناسانه داستان حسنک وزیر

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 69-84

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ فراست دژداه


41. بررسی محتوایی نامه نگاری های لیلی و مجنون نظامی و جامی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 79-94

مارال غلامی کوتنایی؛ ناصر علیزاده


42. بررسی و نقد مقالات پژوهشی: « مطالعه موردی: چهار مقاله با موضوع اسطوره»

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 115-125

مسعود باوان پوری؛ فاروق نعمتی؛ نرگس لرستانی؛ حدیثه متولی


43. تأملی در اغراض به‌کارگیری تلمیحات اسطوره‌ای و حماسی در دیوان خاقانی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 37-50

اکبر حیدریان؛ مریم صالحی نیا


44. شعرزلال باتکیه براشعاربیلوردی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 67-84

مهری سادات جلالی حاجی ابادی؛ معصومه خدادادی مهاباد


45. انسان در دیدگاه سعدی ونیمایوشیج

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 73-84

ثوراله نوروزی داودخانی


46. بازآفرینی اسطوره "ققنوس" در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1395، صفحه 83-100

عزت ملاابراهیمی


48. بررسی و مقایسه ترکیبات جفتی در زبان‌های فارسی و قرقیزی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 85-100

نورگل شایدولایوا؛ عباسعلی وفایی؛ ضیاءالدین تاج الدین


49. نگاهی انتقادی به حضور زنان در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه ی هومر

دوره 1، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 95-120

فرزاد بالو؛ علی رجبی دوغیکلایی


50. قاب‌های اجتماعی در مکالمات تاریخ بیهقی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 99-115

لیلا نوروزپور؛ نفیسه قربان پور