نویسنده = گوشه نشین، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جلوه های حکمت عملی در اشعار پایداری طاهره صفارزاده

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 36-50

فاطمه گوشه نشین؛ سید عالیه حسین زاده علوی