نویسنده = معصومه خدادادی مهاباد
1. شعرزلال باتکیه براشعاربیلوردی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 67-84

مهری سادات جلالی حاجی ابادی؛ معصومه خدادادی مهاباد


شماره‌های پیشین نشریه