نویسنده = بخشی، نجمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بسامدی تصویر در غزلیات سعدی

دوره 2، شماره 6، بهار 1396، صفحه 41-61

لیلا نوروزپور؛ نجمه بخشی