نویسنده = دریانورد، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی شخصیت های زن مذهبی و تاریخی در شعر محمود درویش

دوره 2، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 63-80

آشورقلیچ پاسه؛ مسعود باوان پوری؛ حدیثه متولی؛ مریم دریانورد