نویسنده = نوروزی داودخانی، ثوراله
تعداد مقالات: 2
1. وتحلیل اشکال و نماد های تصویری کتاب فارسی مقطع اول ابتدایی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1395، صفحه 69-82

ثوراله نوروزی داودخانی


2. انسان در دیدگاه سعدی ونیمایوشیج

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 73-84

ثوراله نوروزی داودخانی