نگاهی انتقادی به تأثیرپذیری رقص شیر در چین از یکی از داستانهای فارسی

نویسنده

دانشگاه مطالعات ین المللی شانگهای

چکیده

شیر از جمله حیواناتی است که در ادبیات ملل مختلف در حوزه های گوناگون حضور دارد. در ادبیات تمثیلی ، تعلیمی و عرفانی زبان فارسی ، نقش های متعدد آن دیده می شود. آنچه در خور توجه است اینکه در تمام گونه های ادبی، شیر نشانهء عظمت و قدرتمندی و دلیری است و از این جهت با قدرت شاهی ارتباط دارد. همین امر موجب شده در داستانهای متعدد درباره قدرت با کنش هایی مختلفی درباره این حیوان و حضور آن مواجه باشیم.یکی از این داستانها داستان بهرام و برداشتن تاج شاهی از میان شیران است. این داستان به گونه ای در ادبیات شرق تأثیر گذارده و به نظر می رسد داستان رقص شیر در چین که دیرینه ترین اسناد راجه به آن در پنجم قرن میلادی بود نیز گونه ای تغییریافته از آن باشد.بر این اساس در این مقاله در پی نشان دادن کیفیت تحول این داستان و وجوه تشابه آن با رقص شیر در چین هستیم.

کلیدواژه‌ها