شعرزلال باتکیه براشعاربیلوردی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش وپرورش

2 استاد

چکیده

این مقاله باعنوان" شعرزلال باتکیه براشعاربیلوردی" به بررسی یکی ازجریانهای شعری معاصر می پردازد این قالب ازجدیدترین قالبهای شعرفارسی است . شعری است با طول وزن پلّه ای که بطور مساوی از کم شروع شده و درکم نیز به اتمام می رسد . این نوع شعر دارای 5 الی 11 سطر می باشد. از لحاظ وزن به طولانی ترین سطر که سطر وسطی می باشد" سطر مادر" و سطرهای اطراف، " سطرهای قرینه"می گویند . زلال دارای دو نوع( عروض و آزاد )می باشدکه هرکدام برای خود اصول و تعاریف خاصّی دارد.شعرزلال چهارشکل قانونمند دارد : مثلث-پنج ضلعی–لوزی- شش ضلعی-که هر کدام براساس رعایت وزن وتعریف به دست می آیند، ودارای موسیقی منظم است که به حالت منظم صعودونزول می کند مخصوصا در زلال عروضی که موسیقی خاص آن تا به حال درقالبهای هیچ سبکی دیده نشده است . پس می توان گفت در اتفاقی نادر زلال یک قالب و سبک جدید در دنیای ادبیات معاصر می باشد . این تحقیق باروش توصیفی-تحلیلی وباهدف روشن شدن یکی ازبدیع ترین جلوه های شعرمعاصرنوشته شده است.

کلیدواژه‌ها