بازتاب عناصر اقلیمی در رمان شوهر آهو خانم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه ازاد اسلامی واحد اسلام ابادغرب

2 دبیر آموزش و پرورش شهرستان اسلام ابادغرب

3 دانشگاه کردستان

چکیده

بررسی صبغه‌های محلی و اقلیمی در ادبیات یک کشور سبب شناخت دقیق‌تر و نیز آشنایی با خرده فرهنگ‌های آن کشور می‌گردد. یکی از ویژگی‌های کشور ایران تنوع فرهنگی آن است. این تنوع در مظاهر گوناگون فرهنگی جلوه‌گر است. ادبیات یکی از این تجلی‌گاه‌هاست. روشنفکران ایرانی پس از سرخوردگی‌های متعددی که در اثر تغییر و تحولات اجتماعی تجربه کردند، یکی از راه‌های مقابله که با تجدد آمرانه‌ی حکومت پهلوی برگزیدند باز‌گشت به خویشتن بود. یکی از جنبه‌های این بازگشت توجه به مساﺋل فرهنگی بومی و بازتاب آن در ادبیات است. کرمانشاه، به عنوان استان پنجم کشور که در پدید آمدن رمان تاریخی و ادبیات کارگری پیشگام است، محل رشد و نمو و نیز مکان وقوع چندین رمان فارسی است که در این پژوهش رمان شوهر آهو خانم مورد بررسی قرار گرفته‌است. در این بررسی به لحاظ کیفی عناصر مادی و معنوی فرهنگی از قبیل؛ بناهای تاریخی، زبان و ادبیات، کلمات، اصطلاحات، اشعار، ضرب‌المثل‌ها، حیوانات، گیاهان، اشیاء، پوشاک، خوراک و ... بررسی و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


آژند،یعقوب(1373).ادبیاتداستانیدرایرانوممالکاسلامی،تهران: انتشاراتآرمین.
آژند،یعقوب(1369).وضعادبیاتداستانیدرقبلوبعدازانقلاب،سوره،دوره­یدوم،شماره­ی 12،ص 12-16.
ابن­اثیر، مبارکبنمحمد(1385).النهایة، تهران: انتشاراتالمکتبةالاسلامیة.
افغانی،علی­محمّد(1368).شادکاماندرّه­یقره­سو،­چاپچهارم،تهران: زرین.
افغانی،علی­محمّد(1388).شوهرآهوخانم،تهران: نگاه.
انوشه، حسن(1376). فرهنگ­نامه ادب فارسی، تهران: سازمان چاپ و انتتشارات.
جعفری(قنواتی). محمدجواد(1382). درقلمرو ادبیات اقلیمی،کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 66و65.
جعفری،محمدتقی(1386).فرهنگپیروفرهنگپیشرو،چاپسوم،تهران: موسسهتدوینو نشرآثارعلامهجعفری.
جلالی­مقدم،مسعود(1385).فرهنگچیست،تهران: انتشاراتامیرکبیر.
دهخدا،علی­اکبر(1364).لغت­نامه،تهران: انتشاراتمؤسسهلغتنامهدهخدا.
شیری،قهرمان(1387).مکتب­هایداستان­نویسیدرایران،­تهران: چشمه.
شیری،قهرمان(1382).پیش­درآمدیبرمکتب­هایداستان­نویسیدرادبیاتمعاصرایران،نشریهدانشکده ادبیّاتوعلومانسانیدانشگاهتبریز،شماره­ 189.
شیری،قهرمان(1383).ویژگی­هایاقلیمیدرداستان­نویسیکرمانشاه،کتابماهادبیّاتوفلسفه،اردیبهشتماه.
صادقی­شهپر،رضا(1389).نخستینرماناقلیمیدرداستان­نویسیمعاصرایران،کتابماهادبیّات،مردادماه،شماره 40.
طباطبایی، محمدحسین(1364).المیزان،گروهیازمترجمان،چاپدوم، تهران:بنیادعلمیوفکریعلامهطباطبایی،باهمکاریمرکزنشرفرهنگیرجاء.
گری،مارتین(1382).فرهنگاصطلاحاتادبی،ترجمه­یمنصورهشریف­زاده، ویراستار: مهرانکندری،تهران: پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.
مختاری، محمد(1377).تمرین مدارا، بیست مقاله در بازخوانی فرهنگ، تهران: ویستار.
میرصادقی،جمالومیرصادقی(ذوالقدر)،میمنت(1377).واژه­نامه­هنرداستاننویسی،تهران: کتابمهناز.
همتی، ماندانا(1378). زبان و هویت فرهنگی، مجموعه­ی فرهنگ و جامعه­شناسی، شماره 1.