وتحلیل اشکال و نماد های تصویری کتاب فارسی مقطع اول ابتدایی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

کتاب درسی یکی از پرکاربردترین رسانه آموزشی در کشور ایران است.این رسانه با اهمیت، دربردارنده بخشهای نوشتاری، تصویرها و تمرینهایی است که در راستای تحقیق هدفهای کتاب انتخاب و سازماندهی می شوند. از سوی دیگر آموزش « بخوانیم و بنویسیم» اهمیت این کتابها را دوچندان کرده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تفکر نمادین در کتاب فارسی اول دبستان چاپ1393 بخصوص درباره کاربرد نمادها و اشکال در کتاب فارسی انجام شده است. جامعه آماری شهرستان کوثر و نمونه آماری شامل دانش آموزان دوره اول دبستان این شهر می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از ابزار پرسشنامه‌ و روش تحلیل محتوا برای گردآوری و تحلیل داده ها بهره گرفته است. محاسبه روایی تحقیق با نظر متخصصان و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ انجام شده است. حجم نمونه آماری نیز با درصدگیری از دو مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. یافته های تحقیق نشان داد در کتابهای فارسی دوره ی اول دبستان، اشکال و نمادهای به کار رفته دانش آموز را قادر به شناخت بهتر موضوع درس می کند، ودرک مفهوم درس راآسان تر کرده و ذهن دانش آموزان را خلاق می کند.ازآن جا که بنیانهای فکری، فرهنگی، ملی و مذهبی هر نسلی در روزگار کودکی و نوجوانی شکل می گیرد و سازماندهی شکل دهی بخش مهمی از این بنیانها نیز بر عهده ی نظام آموزش و پرورش هر کشور است لذا تألیف کتابهای درسی مناسب از مهمترین ابزارهای شکل دهی این بنیان ها است.

کلیدواژه‌ها


- اکبری شلدره ای، فریدون و دیگران (1389). روش‌های نوین یاددهی، یادگیری و کاربرد آن‌ها در آموزش، تهران، انتشارات فرتاب.
2- ادیبی، حسین و عبدالمعبود انصاری، (1358). نظریه‌های جامعه شناسی، انتشارات جامعه، تهران.
3- اچ اﯾﻠﻮارد، اﻟﯿﺰاﺑﺖ، ارﺑﺮاون (1963). ﻓﺮاﻧﮏ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮادری، رﺿﺎ، ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﻧﺎﺷﺮ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ، ﭼﺎپ اول، زﻣﺴﺘﺎن 77.
4- بلومر، هربرت، هربرت مید، جورج (1373). در آینده بنیانگذاران جامعه شناسی، توسلی، غلام عباس، نشرقومس، تهران.
5- ﺗﺒﺮﯾﺰی، ﻣﺼﻄﻔﯽ (1380). درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاﻧﺪن، اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﻼق، ﭼﺎپ اروﯾﻦ، ﭼﺎپ اول.
6- ﺳﯿﻒ، ﻋﻠﯽ‌اکبر (1379). رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮورﺷﯽ  ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش ﭼﺎپ اول 1380، دﮐﺘﺮ ﻏﺒﺎری ﺑﺎﻗﺮ  ﻣﺠﻠﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﻤﺎره 74
7- پارسونز، ریچارد، استفان لوئیس، هینسون و دیبورا ساردو براون (1385). روانشناسی تربیتی، تحقیق، تدریس، یادگیری، ترجمه اسدزاده، حسن؛ اسکندری، حسین، تهران، انتشارات عابد.
8- شعبانی، حسن (1382). مهارت‌های آموزشی، تهران، انتشارات سمت.
9- ساروخانی، باقر (1375). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
10- واﻻس، ﺟﺮاﻟﺪ، اﻣﮏ ﻻﻓﻠﯿﻦ، ﺟﯿﻤﺰ، ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و وﯾﮋگی‌ها، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﺸﯽ ﻃﻮﺳﯽ، متقی، اﻧﺘﺸﺎرات آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی، ﭼﺎپ ﺳﻮم 73.
11- کورز، لوییس، (1386). زندگی و اندیشه‌های بزرگان جامعه شناسی، ثلاثی، محسن، انتشارات علمی، تهران
12- ریتزر، جورج (1387). نظریه‏هاى جامعه‏شناسى در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثى، تهران، علمى
13- گیدنز، آنتونى (1386). جامعه‏شناسى، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نى
14. Wallace, A.R. and Alison, W. (1991). Contemporary sociological theory. New Jersey Pretice Hall