ادوارد سعید ونظریه پسااستعماری و ادبیات مستعمره زدایی

نویسنده

چکیده

نظریه ادبی پسااستعماری به بیان تأثیر استعمار اروپا بر سایر مناطق جهان و نیز زندگی مردم تحت استعمار از جنبه‌های مختلف و نیز نمود آن در ادبیات غرب و میراث فلسفی آن می‌پردازد. این پژوهش با نشان‌دادن تاثیر استعمار بر نظریه پسااستعماری در حوزه نقد ادبی، به دنبال اثبات این حقیقت است که هرچند افراد متعددی به این نظریه پرداخته‌اند، اما بنیانگذار واقعی این نظریه، کسی جز ادوارد سعید نیست.اساس نظریه وی بر این اصل استوار است که متفکران غربی عمدتاً - در تقابل با غرب متمدن - تصویر نادرستی از مشرق را به عنوان ابتدایی "دیگر" مطرح نموده‌اند. صاحب نظریه براین باور است که پیامد‌های استعمارگری در قالب های هرج و مرج، کودتاها، فساد، جنگ‌های داخلی و خونریزی تا به امروز ادامه دارد. استعمار‌گران قدرتمند، با تحریف فرهنگ و زبان کشورهای تحت استعمار، یک زبان و یک فرهنگ را بر آن سرزمین‌ها تحمیل کرده‌اند .این مقاله با استناد به آثار برخی رمان‌نویسان استعماری و پسا استعماری، به دنبال راهی برای رهایی از پیامدهای استعمار و بازتولید فر‌هنگ بومی برای هر کشور است، به گونه ای که هر مستعمره‌ای بتواند تصویر خود را بسازد و تاریخ خود را خارج از چارچوب تعیین شده‌ای که در آن محصور شده‌، شکل دهد.

کلیدواژه‌ها


Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, and Helen Fiffin. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures. London and New York: Routledge, 1989.
Bhabha, H.‘Postcolonial Criticism.’ In: D. Brydon (Ed.) Postcolonialism: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies. London: Routledge.
(1992 [2000]), 105-33.
Boehmer, Elleke. Colonial and Postcolonial Literature.Oxford University Press, 2005.
Bové, Paul A. Intellectuals in Power: the Genealogy of Critical Humanism.
New York: Columbia University Press, 1986.
Brydon, Diana ed. And introduction. Postcolonialism: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies.5 vols. New York: Routledge, 2006.
Herman, David. “Edward Said.” Prospect Magazine. http://www.prospectmagazine.co.uk 20 Nov. 2003. 11 October, 2013.
Kurtz, Stanley. “The hegemonic impulse of post-colonialism.” The Weekly Standard. Vol. 7, No. 04. 10 Aug. 2001. 23 July, 2012.
Price-Jones, David. “Enough Said”. The New Criterion.Vol. 60.
<http://www.newcriterion.com/articles.cfm/enough-said-3743>. 26 January 2008. 5.
Edward Said Culture and Imperialism. New York: Vintage, 1994. "Islam Through Western Eyes."The Nation.ed. April 26 1980. 488-492.
<http://www.thenation.com> 1 Jan. 1998. 10 May, 2012.
Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978.
“Orientalism Reconsidered.” Ed. Brydon. Vol III. 2001. 846-861.
"Orientalism 25 Years Later: Worldly Humanism vs. the Empire Builders.”
Counterpunch .<http:// www.counterpunch.org/said08052003.html> 5 August, 2003. 6.
January, 2012. Representations of an Intellectual. <http://downloads.  bbc.co.uk/ rmhttp/ radio4/transcripts/1993_reith1.pdf> June, 1993. 3 May, 2012.
Spivak, G.C. ‘Can the Subaltern Speak?’ In D. Brydon (Ed.) Postcolonialism: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies. London: Routledge.
(1988 [2000]), 1427-77.
Three Women’s Texts and a Critique of Imperialism”. Ed. Bryden. Vol II. 694-713.
The Economist.“Edward Said” <http://www.economist.com> 2 Oct., 2003. 6 Jan 2012