بررسی و نقد مقالات پژوهشی: « مطالعه موردی: چهار مقاله با موضوع اسطوره»

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه ازاد اسلامی واحد اسلام ابادغرب

2 دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

یک پژوهش، حاصل کار یک یا چندین نویسنده است که دستاورد علمی یا نتیجه یک تحقیق را در قالب مقاله در اختیار خواننده قرار می‌دهند. امروزه بررسی نقدی یک مقاله یا همان« نقدِ نقد» جایگاه علمی خاصی بین نویسندگان و اصحاب قلم یافته است. بدون شک مقالات چاپ شده در نشریات و مجلات علمی، خالی از عیب و اشکال نخواهد بود و نقد آنها زمینۀ‌ یادگیری سایر نویسندگان را فراهم آورده و نیز سبب برطرف شدن ایراد و اشکال مقالات بعدی خواهد گشت. پژوهش حاضر کوشیده است ضمن تمجید از نویسندگان محترم، 4 مقالۀ پژوهشی با عناوین« نگرش اسطوره‌ای به گاو در ادبیات کهن عربی»،« جمشید در منشور اساطیر»،« طبقه‌بندی توصیفی شاهنامه بر اساس شالوده‌های تاریخی و اساطیری» و« ژرف‌شناختی شخصیت رستم» را از سه جنبۀ موضوع و عنوان، مباحث و عناوین داخلی و نیز منابع و استناددهی مورد بررسی و نقد قرار دهد. با بررسی این 4 عنوان مقاله می-توان نتیجه گرفت که مقالۀ« طبقه‌بندی توصیفی شاهنامه بر اساس شالوده تاریخی و اساطیری» بالاترین امتیاز را دریافت خواهد کرد و بیشتر به معیارهای مقاله‌نویسی نزدیک است.

کلیدواژه‌ها


ابوسلیمان، ابراهیم عبدالوهاب (1387). تحقیق علمی به زبان عربی و منابع پژوهش­های عربی و تاریخی، ترجمۀ محمد‌باقر حسینی و ملیحه طوسی، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد.
2. اژه‌ای، جواد و همکاران (1382). چگونه بنویسیم: روش نگارش مقالات پژوهشی و شیوۀ نگارش فارسی، سمپاد، تهران.
3. خاکی، غلامرضا (1386). روش تحقیق: با رویکردی به پایان­نامه­نویسی، انتشارات بازتاب، چاپ سوم، تهران.
4. الخفاجی، محمد عبدالمنعم (بی‌تا)، البحوث الأدبیة، مناهجها و مصادرها، دارالکتاب اللبنانیة، بیروت.
5. دلاور، علی (1385). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام‌نور، تهران.
6. شلبی، احمد (1972). کیف تُکتَب بحثاً أو رسالةً، مکتبة النهضة المصریة، چاپ هشتم، قاهره.
7. صابری، علی (1384). المنهج الصحیح فی کتابة البحث الأدبی، انتشارات شرح، تهران.
8. ضیف، شوقی (1972). البحث الأدبی، طبیعته، مناهجه، أصوله، مصادره، دارالمعارف، چاپ هفتم، قاهره.
9. فخرالاسلام، بتول و عربیانی، اشرف (1389). ژرف­شناختی شخصیت رستم، مجله تخصصی ادبیات فارسی، دوره 6، شماره 28، صص 215-191، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.
10. قائمی، فرزاد (1388). طبقه­بندی توصیفی شاهنامه بر اساس شالوده­های تاریخی و اساطیری، مجله تخصصی ادبیات فارسی، دوره 5، شماره 21، صفحات 129-109، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.
11. قربانی زرین، باقر (1392). نگرش اسطوره­ای به گاو در ادبیات کهن عربی، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، سال 9، شماره 32، صفحات 218-199، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب.
12. لطیف‌نژاد، فرخ (1388). جمشید در منشور اساطیر، فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی، دوره 5، شماره 24، صفحات 245-223، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.
13. مشکین‌فام، بتول (1386). البحث الأدبی، مناهجه و مصادره، سمت، چاپ دوم، تهران.
14. میرزایی، فرامرز؛ پروینی، خلیل و سلیمی، علی (1387). تحلیل گزارش­گونۀ مقالات چاپ شده مجلۀ
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، مجله انجمن زبان و ادبیات عربی، شماره 10، صفحات 181-165، دانشگاه تربیت‌مدرس.
15- نادری، عزت‌اله و سیف‌نراقی، مریم (1372). روش‌های تحقیق در علوم انسانی، بدر، چاپ پنجم، تهران.