نگاهی تحلیلی انتقادی به اصالت ابیات مشهور به مرگ مادر سیاوش در شاهنامه

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده

در دهه‌های اخیر بویژه، بخشی از همت شاهنامه‌پژوهان به پیرایش و منقّح کردن شاهنامه از ابیات ِمنسوب به فردوسی اختصاص یافته است. آنگونه که مشهور است به این دست از ابیات، الحاقی می‌گویند. از جمله‌ی آنها، ابیاتی است(حدود 15بیت) در مورد مرگِ مادر سیاوش، که در شاهنامه‌های چاپ مسکو، شاهنامه‌ی تصحیح دکتر کزازی و تصحیح خالقی‌مطلق الحاقی شمرده شده‌اند. در باب الحاقی بودن این داستان نظر خاصی ارائه نشده است. از نظر نویسندگان این مقاله، با توجه به پاره‌ای قراین و شواهد درون متنی و داستان‌های پیش و پس از داستان مرگ مادر سیاوش و همچنین پاره‌ای از ابیات این داستان، الحاقی بودن داستان مرگ مادر سیاوش سخت مورد تردید و تشکیک قرار می-گیرد. این نوشتار می‌کوشد دلایل و براهین چنین فرضیه‌ای را مطرح نماید. همچنین پاره‌ای از ابیات این داستان، الحاقی بودن داستان مرگ مادر سیاوش سخت مورد تردید و تشکیک قرار می-گیرد. این نوشتار می‌کوشد دلایل و براهین چنین فرضیه‌ای را مطرح نماید

کلیدواژه‌ها


منابع
آیدنلو، سجاد. ( 138). فرضیه­ای در مورد مادر سیاوش. نامه فرهنگستان. ش 27. صص 46-27
خالقی مطلق، جلال. (1378). نظری درباره هویت مادر سیاوش. ایران نامه. سال هفدهم. ش66. صص 277-273.
-------------. (1363). بیت­های افزوده در دیباچه­ شاهنامه. ایران نامه. سال سوم. ش 9. صص 53-26.
دوستخواه، جلیل. (1367). رهنمودی دیگر به افزودگی چهار بیت‏ در دیباچه شاهنامه. ایران شناسی،سال نهم. ش1. صص 96-92.
سرکاراتی، بهمن. (1354). گرزنیای رستم. زبان و ادبیات فارسی نشریه دانشکده ادبیات. دوره 27. ش115. صص 338-323.
فردوسی، ابوالقاسم. (1389). شاهنامه. بر اساس ­چاپ ­مسکو. به­ اهتمام ­سعید حمیدیان. چاپ­ هفدهم. تهران: قطره.
کزازی، میرجلال الدین. (1384).نامه باستان. (دوره­­ نه ­جلدی).جلد چهارم. چاپ ­سوم. تهران: سمت.