خیّام و بازتاب اندیشۀ او در اشعار هِنری وادزوُرت لانگ‌فلو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

پس از آنکه فیتزجرالد در سال 1859 اشعار خیّام را ترجمه کرد، شاعران و نویسندگان زیادی به دلیل اینکه تصور می‌کردند جوهرۀ اندیشۀ خیّامی با جهان اندیشه در غرب قرابت یا انطباق فراوانی دارد، از نگاه خیام به جهان هستی و مضامین شعری وی بسیار تأثیر پذیرفتند؛ یکی از کسانی که به نظر وامدار تفکر خیامی است، هنری وادزوُرت لانگ‌فِلو (1807-1882) است. مقالۀ حاضر کوششی است برای معرفی و تشریح افکار و آراء لانگ‌فِلو، و نیز بررسی تطبیقی برخی از مضامین شعری وی با افکار و اشعار حکیم عمر خیّام نیشابوری. به نظر می‌رسد دوری از ابهام، موسیقی شعر و دستگاه بلاغیِ ساده از جمله مختصاتِ ساختارهای زبانی و شکلی سروده‌های آنان است؛ همچنین توجّه به مرگ، غنیمت‌دانستن اکنون و بی‌اعتبار دانستن دنیا درونمایه و محتوای اصلی سروده‌های این دو شاعر را تشکیل می‌دهد. این مقاله کوششی است در راستای واکاوی این مفاهیم مشترک در اشعار لانگ فلو و ریشه یابی تاثیرپذیری او از تفکر خیامی.

کلیدواژه‌ها