شیوه های نقد و بلاغت آن در منابع فارسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه گلستان/ استاد

چکیده

نقد در این مقاله به معنای داوری بوده و شامل انواع گوناگونی است همچون : نقد فنون بلاغی، نقد شعر شعرا از منظور بلاغی ، مقایسه فنون بلاغی با هم، مقایسه دو زبان عربی و فارسی با هم بر پایه فنون بلاغی، مقایسه دو زبان عربی و فارسی بر پایه شعراء. این مقاله ابتدا به تاریخچه ای از ارتباطات فرهنگی و تاریخی بین عرب و فارس ها پرداخته و زمینه ارتباطات بلاغی بین آنان را بیان نموده و سپس با تکیه بر کتاب های بلاغی فارسی قدیم و یا جدید به دنبال بررسی افکار نقدی موجود در این کتاب ها بوده و سعی شده است که آبشخور تفکر های نقدی قدیمی فارسی که بر گرفته از کتاب های عربی بوده و به کتاب های بعدی نیز سرایت کرده را مورد توجه قرار دهد. در این زمینه احیانا به نقاط قوت و ضعف کتاب های فارسی نیز اشاراتی شده و دید گاه بلاغت نویسان فارس مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها