حیوانات در ضرب‌المثل های چینی و فارسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای-چین

چکیده

ضرب‌المثل، یکی از فرم‌های زبان است که هم از فرهنگ تأثیر می پذیرد و هم بر فرهنگ  تأثیر می گذارد. بدیهی است که انواع حیوانات در متون ادبی و به ویژه در ضرب‌المثل‌ها جایگاه خاصی دارند، اما این کاربرد و معانی آنها در فرهنگ‌های مختلف همیشه یکسان نیست. دو نمونه از این فرهنگ‌ها، فرهنگ ایرانی و چینی هستند. تمرکز این تحقیق، مبتنی بر این سؤال اصلی است که علت تفاوت کاربرد حیوانات در ضرب‌المثل های چینی و فارسی چیست؟ بر اساس مطالعات صورت گرفته، تأثیرات فرهنگی و جغرافیایی بر یک زبان را می توان از علت‌های این تفاوت دانست.  در این مقاله کاربرد حیوانات در امثال، در دو زبان چینی و فارسی و اهمیت آنها در زندگی روزمره، و اینکه حیوانات مختلف در ضرب‌المثل ها برای بیان کدام مفاهیم به کار برده می شوند، بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


اسلامی ندوشن، محمد علی، 1374،  ضرب المثل های منظوم فارسی. تهران: نشر گزاره،
پادشا، محمد، 1335، آنندراج. به کوشش دکتر دبیرسیاقى، تهران،
خلف تبریزی، محمدحسین، 1330، برهان قاطع. به کوشش دکتر معین، تهران
4. رستگار فسایی، منصور، 1379،اژدها در اساطیر ایران، تهران: انتشارات توس،
5. __________، _______، 24تیر 1383، مقاله ی «نگاهى به اسطوره های ایران» روزنامه ی اطلاعات،
6. فردوسی، ابوالقاسم؛ شاهنامه، تصحیح برتلس، چاپ مسکو.
7. ماحوزی، مهدی؛ تابستان و پاییز 1377 ،  اسب در ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی، مجله ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ، شماره 146 و 147
8. مولوی، جلال الدین محمد، 1382،مثنوی، تصحیح رینولد ا. نیکلسون، نشر هرمس،
9. نظامی، الیاس بن یوسف، 1374، کلیات اشعار، ، به تصحیح وحید دستگردی، انتشارات راد
10. پایگاه اینترنتی سایت تابناک
11. پایگاه مجلات تخصصی نور
(اصل متن های منابع زیر به زبان چینی و انگلیسی است.)
10.PangJin, The Culture of Dragon during 8000 years, The People Newspaper Publisher, 1993
11.ZengYansheng, Dictionary of Persian and Chinese Proverbs, The Commercial Press,  2003
12.ZhouHongming, Student's Dictionary of Proverb, The Xuelin Publisher, 1999
13.Dictionary Department.Institute of Linguistics. Chinese Academy of Social Sciences, Dictionary of Modern Chinese, The Commercial Press, 1978
14.Ciyuan (the revised version) , The Commercial Press, the 28th  year of the Republic of China
15.www.iranian.com/arts/jan98/lionrugs/index.html
16.Encyclopedia Iranica, article Azdaha, pp.191-205
(see electronic version: http://www.iranica.com/newsite )
17.http://www.answers.com/topic/zahhak
18.http://orion.animaltracks.net/Persian.html
19.http://sommerland.org/ordragons/mythology/mythology_1.html.