نمایه نویسندگان

ا

ب

 • بالو، فرزاد نگاهی انتقادی به حضور زنان در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه ی هومر [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 95-120]
 • باوان پوری، مسعود بینامتنیت قرآنی در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 59-72]

ج

چ

 • چنگ، تونگ نگاهی انتقادی به تأثیرپذیری رقص شیر در چین از یکی از داستانهای فارسی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]

ح

خ

د

 • دائمی، حلیمه مبانی«عدالت خواهی»در ستایش سروده‏های عصرغزنوی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]

ر

 • رجبی دوغیکلایی، علی نگاهی انتقادی به حضور زنان در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه ی هومر [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 95-120]
 • رضایی جمکرانی، احمد خیّام و بازتاب اندیشۀ او در اشعار هِنری وادزوُرت لانگ‌فلو [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 31-46]
 • رونگ، وانگ زن حیوانات در ضرب‌المثل های چینی و فارسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-30]

ز

 • زارع، غلامعلی مبانی«عدالت خواهی»در ستایش سروده‏های عصرغزنوی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]

ش

 • شفیعیان، مهدی ترجمه و موسیقی شعر [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 121-142]
 • شکیبی ممتاز، نسرین «سمبل» و جایگاه آن در شعر احمد شاملو (با تکیه بر شعر «مه») [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 116-138]

ع

 • عاملی رضایی، مریم تقابل خود و دیگری در رمان مهاجرت دهۀ شصت و هفتاد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 63-78]
 • علیزاده، ناصر بررسی محتوایی نامه نگاری های لیلی و مجنون نظامی و جامی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 79-94]

غ

 • غلامرضایی، محمد مرصادالعباد: انحرافی در سنت متون صوفیانه [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • غلامی کوتنایی، مارال بررسی محتوایی نامه نگاری های لیلی و مجنون نظامی و جامی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 79-94]

ف

 • فامیلیان سورکی، حسین مبانی«عدالت خواهی»در ستایش سروده‏های عصرغزنوی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • فدوی، طیبه بینامتنیت قرآنی در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 59-72]
 • فرهمندفر، مسعود خیّام و بازتاب اندیشۀ او در اشعار هِنری وادزوُرت لانگ‌فلو [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 31-46]
 • فرهمندفر، مسعود «جایگاهِ آستانه‌‌ایِ فرهنگ»: هُمی بابا و نظریۀ پسااستعماری [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 17-34]

ق

 • قاسمی، مهدی نقد اجتماعی در آثار سعدی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 11-40]

گ

 • گلشاهی، طواق گلدی تحلیل عناصر داستانی رمان«آتش زیر خاکستر» اثر «مسعود دیه‏جی» [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 85-116]
 • گوشه نشین، فاطمه بررسی جلوه های حکمت عملی در اشعار پایداری طاهره صفارزاده [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 36-50]

ل

 • لرستانی، نرگس بینامتنیت قرآنی در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 59-72]

م

 • محمدی نژاد، مهدی شیوه های نقد و بلاغت آن در منابع فارسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 47-58]
 • مشهور، پروین دخت تحلیل انتقادی عناصر ناتورالیستیِ داستان «انتری که لوطیش مرده بود» از چوبک [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 51-66]
 • مهرآوران، محمود نقد اجتماعی در آثار سعدی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 11-40]

ن

 • نودهی، کبری تحلیل عناصر داستانی رمان«آتش زیر خاکستر» اثر «مسعود دیه‏جی» [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 85-116]
 • نوروزی داودخانی، ثوراله انسان در دیدگاه سعدی ونیمایوشیج [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 73-84]