نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، شهرام بازتاب اندیشه‌های ملامتی در شعر فخرالدّین عراقی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 33-52]

ب

 • باقری، شیما بررسی زیبایی‌شناسی غزلی از سعدی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 1-24]
 • بالو، فرزاد نگاهی تحلیلی انتقادی به اصالت ابیات مشهور به مرگ مادر سیاوش در شاهنامه [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 29-38]
 • باوان پوری، مسعود بازتاب عناصر اقلیمی در رمان شوهر آهو خانم [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 1-18]
 • باوان پوری، مسعود بررسی و نقد مقالات پژوهشی: « مطالعه موردی: چهار مقاله با موضوع اسطوره» [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 115-125]
 • باوان پوری، مسعود فراخوانی شخصیت ایرانی شهرزاد در شعر شاعران معاصر عراق [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 1-14]
 • باوان پوری، مسعود بازخوانی شخصیت های زن مذهبی و تاریخی در شعر محمود درویش [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 63-80]
 • ببربیان، وحیدرضا بررسی تطبیقی تمیز در دستور زبان فارسی و عربی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 63-83]
 • بخشی، نجمه بررسی بسامدی تصویر در غزلیات سعدی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 41-61]
 • بشیری، محمود تحلیل مضامین و سمبل‌های سرو در شعر پارسی... [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 101-120]

پ

 • پاسه، آشورقلیچ بازخوانی شخصیت های زن مذهبی و تاریخی در شعر محمود درویش [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 63-80]
 • پشابادی، یدالله بررسی تطبیقی تمیز در دستور زبان فارسی و عربی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 63-83]
 • پور قریب، بهزاد ادوارد سعید ونظریه پسااستعماری و ادبیات مستعمره زدایی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 85-96]
 • پیشان، محمد هویت، قدرت و گفتمان در رمان کلیدر از دیدگاه تاریخ‌گرایی نو [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 101-118]

ت

ج

 • جعفر، علی بررسی تطبیقی تحول معنایی واژه‌های عربی در زبان فارسی با معنای آن واژه‌ها در زبان عربی امروزی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 19-32]
 • جلیلی، رضا تحلیل حکایات اسرارنامه، بر پایۀ نظریۀ کانون روایت (درونی و بیرونی) ژنت [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 1-18]

ح

خ

 • خالقی بابایی، علی تحلیل مضامین و سمبل‌های سرو در شعر پارسی... [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 101-120]
 • خلف، حسن پژوهش تطبیقی مرثیه های خاقانی و ابن نباته مصری در سوگ فرزندشان [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 15-28]
 • خوارزمی، حمیدرضا بررسی تطبیقی تمیز در دستور زبان فارسی و عربی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 63-83]

د

 • دریانورد، مریم بازخوانی شخصیت های زن مذهبی و تاریخی در شعر محمود درویش [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 63-80]
 • دژداه، فراست بررسی ریخت‌شناسانه داستان حسنک وزیر [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 69-84]

ذ

 • ذبیح نیا عمران، آسیه نقد و بررسی نقش قهرمانان درافسانه های جواهرالاسمار(طوطی نامه) الثغری [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 51-62]

ر

 • رجبی دوغیکلایی، علی نگاهی تحلیلی انتقادی به اصالت ابیات مشهور به مرگ مادر سیاوش در شاهنامه [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 29-38]
 • رویانی، وحید مقایسه ضحاک و تیفئوس با رویکرد اسطوره‌شناسی تطبیقی [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 19-35]

ز

 • زارع، غلامعلی موبدان و حوزه عملکرد آنان در شاهنامه فردوسی با ملاحظاتی بر منابع پهلوی و تاریخی [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 39-68]
 • زنگانه، عارفه پژوهش تطبیقی مرثیه های خاقانی و ابن نباته مصری در سوگ فرزندشان [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 15-28]

س

ش

 • شایدولایوا، نورگل بررسی و مقایسه ترکیبات جفتی در زبان‌های فارسی و قرقیزی [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 85-100]
 • شکوهی نیا، مریم بررسی زیبایی‌شناسی غزلی از سعدی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 1-24]
 • شهبازی، عبدالحسین بازتاب عناصر اقلیمی در رمان شوهر آهو خانم [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 1-18]
 • شیرخانی، محمدرضا فراخوانی شخصیت ایرانی شهرزاد در شعر شاعران معاصر عراق [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 1-14]

ص

 • صالحی نیا، مریم تأملی در اغراض به‌کارگیری تلمیحات اسطوره‌ای و حماسی در دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 37-50]
 • صحرایی، الهام فراخوانی شخصیت ایرانی شهرزاد در شعر شاعران معاصر عراق [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 1-14]
 • صفدری، زهره تحلیل مضامین و سمبل‌های سرو در شعر پارسی... [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 101-120]

ع

 • علی اکبری، نسرین بازتاب عناصر اقلیمی در رمان شوهر آهو خانم [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 1-18]

ف

 • فامیلیان سورکی، حسین موبدان و حوزه عملکرد آنان در شاهنامه فردوسی با ملاحظاتی بر منابع پهلوی و تاریخی [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 39-68]
 • فرهمندفر، مسعود مفهـوم «غیـاب» در ادبیات [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 25-39]

ق

 • قربان پور، نفیسه قاب‌های اجتماعی در مکالمات تاریخ بیهقی [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 99-115]

ل

 • لرستانی، نرگس بررسی و نقد مقالات پژوهشی: « مطالعه موردی: چهار مقاله با موضوع اسطوره» [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 115-125]

م

 • متولی، حدیثه بررسی و نقد مقالات پژوهشی: « مطالعه موردی: چهار مقاله با موضوع اسطوره» [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 115-125]
 • متولی، حدیثه بازخوانی شخصیت های زن مذهبی و تاریخی در شعر محمود درویش [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 63-80]
 • مشهور، پروین دخت تحلیل حکایات اسرارنامه، بر پایۀ نظریۀ کانون روایت (درونی و بیرونی) ژنت [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 1-18]
 • ملاابراهیمی، عزت بازآفرینی اسطوره "ققنوس" در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 83-100]
 • میکده فریمان، سمیه نگاهی به نقش سه زن در تاریخ بیهقی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 97-114]

ن

 • نجفی، علی نقد و بررسی نقش قهرمانان درافسانه های جواهرالاسمار(طوطی نامه) الثغری [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 51-62]
 • نصرتی، رقیه تشابهات صوری ادبیات سوررئالیستی در"غزلیات عطّارنیشابوری" [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 81-98]
 • نعمتی، فاروق بررسی و نقد مقالات پژوهشی: « مطالعه موردی: چهار مقاله با موضوع اسطوره» [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 115-125]
 • نوروزپور، لیلا بررسی بسامدی تصویر در غزلیات سعدی [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 41-61]
 • نوروزپور، لیلا قاب‌های اجتماعی در مکالمات تاریخ بیهقی [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 99-115]
 • نوروزی داودخانی، ثوراله وتحلیل اشکال و نماد های تصویری کتاب فارسی مقطع اول ابتدایی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 69-82]

و

 • وفایی، عباسعلی بررسی و مقایسه ترکیبات جفتی در زبان‌های فارسی و قرقیزی [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 85-100]

ه

 • هادیان، مرتضی «داد» در اندیشه‌ی سیاسی- اجتماعی حکیم نظامی گنجه‌ای [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 53-67]