دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-84 
5. بینامتنیت قرآنی در شاهنامه فردوسی

صفحه 59-72

مسعود باوان پوری؛ طیبه فدوی؛ نرگس لرستانی