دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 1-142 
2. نقد اجتماعی در آثار سعدی

صفحه 11-40

محمود مهرآوران؛ مهدی قاسمی


3. نگرش جامعه‌شناختی- ادبی بر غزل سیاسی در شعر فارسی

صفحه 41-62

فاطمه ابراهیمی توچایی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی


7. ترجمه و موسیقی شعر

صفحه 121-142

علیرضا جعفری؛ مهدی شفیعیان