دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 1-142