دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-138 
1. مبانی«عدالت خواهی»در ستایش سروده‏های عصرغزنوی

صفحه 1-16

غلامعلی زارع؛ حسین فامیلیان سورکی؛ حلیمه دائمی


4. تحلیل عناصر داستانی رمان«آتش زیر خاکستر» اثر «مسعود دیه‏جی»

صفحه 85-116

راضیه ارنظری قرنجیک؛ طواق گلدی گلشاهی؛ کبری نودهی


6. شعرزلال باتکیه براشعاربیلوردی

صفحه 67-84

مهری سادات جلالی حاجی ابادی؛ معصومه خدادادی مهاباد