دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1397 
4. بازخوانی شخصیت های زن مذهبی و تاریخی در شعر محمود درویش

صفحه 63-80

آشورقلیچ پاسه؛ مسعود باوان پوری؛ حدیثه متولی؛ مریم دریانورد