دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، پاییز 1395، صفحه 1-108 
1. بازتاب عناصر اقلیمی در رمان شوهر آهو خانم

صفحه 1-18

مسعود باوان پوری؛ عبدالحسین شهبازی؛ نسرین علی اکبری