مطالعات انتقادی ادبیات (CSL) - فرایند پذیرش مقالات