مطالعات انتقادی ادبیات (CSL) - اصول اخلاقی انتشار مقاله