نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش زیر خاکستر تحلیل عناصر داستانی رمان«آتش زیر خاکستر» اثر «مسعود دیه‏جی» [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 85-116]

ا

 • اپیکوریسم خیّام و بازتاب اندیشۀ او در اشعار هِنری وادزوُرت لانگ‌فلو [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 31-46]
 • احمد شاملو «سمبل» و جایگاه آن در شعر احمد شاملو (با تکیه بر شعر «مه») [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 116-138]
 • اخلاق بررسی جلوه های حکمت عملی در اشعار پایداری طاهره صفارزاده [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 36-50]
 • ادبیات پایداری بررسی جلوه های حکمت عملی در اشعار پایداری طاهره صفارزاده [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 36-50]
 • ادبیات جهان خیّام و بازتاب اندیشۀ او در اشعار هِنری وادزوُرت لانگ‌فلو [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 31-46]
 • ادبیات داستانی تحلیل عناصر داستانی رمان«آتش زیر خاکستر» اثر «مسعود دیه‏جی» [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 85-116]
 • ادبیات فارسی نگاهی انتقادی به تأثیرپذیری رقص شیر در چین از یکی از داستانهای فارسی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]
 • ادیسه نگاهی انتقادی به حضور زنان در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه ی هومر [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 95-120]
 • اژدها حیوانات در ضرب‌المثل های چینی و فارسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-30]
 • اسب حیوانات در ضرب‌المثل های چینی و فارسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-30]
 • اسطوره باران‌زایی کهن الگوی جنگ بزرگ کی خسرو [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 69-84]
 • انتر تحلیل انتقادی عناصر ناتورالیستیِ داستان «انتری که لوطیش مرده بود» از چوبک [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 51-66]
 • انحراف از سنت مرصادالعباد: انحرافی در سنت متون صوفیانه [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • انسان انسان در دیدگاه سعدی ونیمایوشیج [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 73-84]
 • ایلیاد نگاهی انتقادی به حضور زنان در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه ی هومر [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 95-120]

ب

 • بلاغت شیوه های نقد و بلاغت آن در منابع فارسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 47-58]
 • بینامتنیت قرآنی بینامتنیت قرآنی در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 59-72]

پ

 • پهلوانان نگاهی انتقادی به حضور زنان در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه ی هومر [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 95-120]
 • پیر فرزانه تحلیل کهن الگویی حکایت آینه و زنگی در آثار شاعران بزرگ فارسی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 59-68]
 • پیوندخوردگی «جایگاهِ آستانه‌‌ایِ فرهنگ»: هُمی بابا و نظریۀ پسااستعماری [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 17-34]

ت

 • توتم حیوانات در ضرب‌المثل های چینی و فارسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-30]

ج

 • جامعه نقد اجتماعی در آثار سعدی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 11-40]
 • جامعه‌شناسی نگرش جامعه‌شناختی- ادبی بر غزل سیاسی در شعر فارسی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 41-62]
 • جامی بررسی محتوایی نامه نگاری های لیلی و مجنون نظامی و جامی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 79-94]
 • جنگ بزرگ کی‌خسرو کهن الگوی جنگ بزرگ کی خسرو [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 69-84]

ح

 • حرف اضافه نگاهی انتقادی به گروه حرف اضافه ای و ویژگی های آن در دستور زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 45-58]
 • حکایت تمثیلی تحلیل کهن الگویی حکایت آینه و زنگی در آثار شاعران بزرگ فارسی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 59-68]
 • حکمت عملی بررسی جلوه های حکمت عملی در اشعار پایداری طاهره صفارزاده [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 36-50]
 • حماسه تاثیر نظام طبقاتی و فره ایزدی در عناصر ثابت منظومه های حماسی بر پایه ریخت شناسی پراپ [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-25]

خ

 • خودی تقابل خود و دیگری در رمان مهاجرت دهۀ شصت و هفتاد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 63-78]
 • خیّام خیّام و بازتاب اندیشۀ او در اشعار هِنری وادزوُرت لانگ‌فلو [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 31-46]

د

 • داستان بهرام نگاهی انتقادی به تأثیرپذیری رقص شیر در چین از یکی از داستانهای فارسی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]
 • دیگری تقابل خود و دیگری در رمان مهاجرت دهۀ شصت و هفتاد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 63-78]

ر

 • رقص شیر درچین نگاهی انتقادی به تأثیرپذیری رقص شیر در چین از یکی از داستانهای فارسی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]
 • رمان مهاجرت تقابل خود و دیگری در رمان مهاجرت دهۀ شصت و هفتاد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 63-78]
 • رمزهای پایداری رمزهای پایداری و جاودانگی در اشعار م. سرشک (شفیعی کدکنی) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 107-125]
 • ریخت شناسی تاثیر نظام طبقاتی و فره ایزدی در عناصر ثابت منظومه های حماسی بر پایه ریخت شناسی پراپ [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-25]

ز

 • زبان پارسی بینامتنیت قرآنی در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 59-72]
 • زبان و ادبیات فارسی نقد و تحلیل ماه نخشب در ادب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 85-106]
 • زلال نویسی شعرزلال باتکیه براشعاربیلوردی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 67-84]
 • زنان نگاهی انتقادی به حضور زنان در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه ی هومر [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 95-120]

س

 • سبک باروک مقایسه تحلیلی باروک و سبک هندی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 26-44]
 • سبک هندی مقایسه تحلیلی باروک و سبک هندی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 26-44]
 • ستایش سروده مبانی«عدالت خواهی»در ستایش سروده‏های عصرغزنوی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]
 • سعدی انسان در دیدگاه سعدی ونیمایوشیج [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 73-84]
 • سعدی نقد اجتماعی در آثار سعدی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 11-40]
 • سمبولیسم اجتماعی رمزهای پایداری و جاودانگی در اشعار م. سرشک (شفیعی کدکنی) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 107-125]

ش

 • شاهنامه بینامتنیت قرآنی در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 59-72]
 • شاهنامه نگاهی انتقادی به حضور زنان در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه ی هومر [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 95-120]
 • شرایط تاریخی – سیاسی مرصادالعباد: انحرافی در سنت متون صوفیانه [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • شعرزلال شعرزلال باتکیه براشعاربیلوردی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 67-84]
 • شعرفارسی نگرش جامعه‌شناختی- ادبی بر غزل سیاسی در شعر فارسی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 41-62]
 • شعر معاصر فارسی رمزهای پایداری و جاودانگی در اشعار م. سرشک (شفیعی کدکنی) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 107-125]
 • شعر نمادین «سمبل» و جایگاه آن در شعر احمد شاملو (با تکیه بر شعر «مه») [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 116-138]
 • شعرنو شعرزلال باتکیه براشعاربیلوردی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 67-84]
 • شفیعی‌کدکنی رمزهای پایداری و جاودانگی در اشعار م. سرشک (شفیعی کدکنی) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 107-125]
 • شیر حیوانات در ضرب‌المثل های چینی و فارسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-30]
 • شیر نگاهی انتقادی به تأثیرپذیری رقص شیر در چین از یکی از داستانهای فارسی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]

ص

 • صائب تبریزی مقایسه تحلیلی باروک و سبک هندی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 26-44]
 • صادق چوبک تحلیل انتقادی عناصر ناتورالیستیِ داستان «انتری که لوطیش مرده بود» از چوبک [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 51-66]

ط

 • طاهره صفارزاده بررسی جلوه های حکمت عملی در اشعار پایداری طاهره صفارزاده [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 36-50]

ع

 • عدالت مبانی«عدالت خواهی»در ستایش سروده‏های عصرغزنوی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]
 • عربی شیوه های نقد و بلاغت آن در منابع فارسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 47-58]
 • عظیمی بیلوردی شعرزلال باتکیه براشعاربیلوردی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 67-84]
 • عناصر متغیر تاثیر نظام طبقاتی و فره ایزدی در عناصر ثابت منظومه های حماسی بر پایه ریخت شناسی پراپ [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-25]

غ

 • غزل‌اجتماعی نگرش جامعه‌شناختی- ادبی بر غزل سیاسی در شعر فارسی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 41-62]
 • غزل‌سیاسی نگرش جامعه‌شناختی- ادبی بر غزل سیاسی در شعر فارسی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 41-62]
 • غزنوی مبانی«عدالت خواهی»در ستایش سروده‏های عصرغزنوی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]

ف

 • فارسی شیوه های نقد و بلاغت آن در منابع فارسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 47-58]
 • فارسی حیوانات در ضرب‌المثل های چینی و فارسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-30]
 • فراق بررسی محتوایی نامه نگاری های لیلی و مجنون نظامی و جامی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 79-94]
 • فردوسی بینامتنیت قرآنی در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 59-72]
 • فره ایزدی تاثیر نظام طبقاتی و فره ایزدی در عناصر ثابت منظومه های حماسی بر پایه ریخت شناسی پراپ [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-25]
 • فرهنگ پذیری تقابل خود و دیگری در رمان مهاجرت دهۀ شصت و هفتاد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 63-78]
 • فضای سوّم «جایگاهِ آستانه‌‌ایِ فرهنگ»: هُمی بابا و نظریۀ پسااستعماری [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 17-34]
 • فنون شیوه های نقد و بلاغت آن در منابع فارسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 47-58]

ق

 • قانون شعرزل شعرزلال باتکیه براشعاربیلوردی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 67-84]
 • قصیده مبانی«عدالت خواهی»در ستایش سروده‏های عصرغزنوی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]
 • قوم مداری تقابل خود و دیگری در رمان مهاجرت دهۀ شصت و هفتاد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 63-78]

ک

 • کلیم کاشانی مقایسه تحلیلی باروک و سبک هندی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 26-44]
 • کهن‌الگو کهن الگوی جنگ بزرگ کی خسرو [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 69-84]

گ

 • گروه نگاهی انتقادی به گروه حرف اضافه ای و ویژگی های آن در دستور زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 45-58]
 • گروه اسمی نگاهی انتقادی به گروه حرف اضافه ای و ویژگی های آن در دستور زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 45-58]

ل

 • لانگ‌فلو خیّام و بازتاب اندیشۀ او در اشعار هِنری وادزوُرت لانگ‌فلو [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 31-46]
 • لوطی تحلیل انتقادی عناصر ناتورالیستیِ داستان «انتری که لوطیش مرده بود» از چوبک [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 51-66]
 • لیلی و مجنون بررسی محتوایی نامه نگاری های لیلی و مجنون نظامی و جامی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 79-94]

م

 • ماه نخشب نقد و تحلیل ماه نخشب در ادب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 85-106]
 • ماوراءالنهر نقد و تحلیل ماه نخشب در ادب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 85-106]
 • متون صوفیانه مرصادالعباد: انحرافی در سنت متون صوفیانه [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • مدایح مبانی«عدالت خواهی»در ستایش سروده‏های عصرغزنوی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]
 • مرصادالعباد مرصادالعباد: انحرافی در سنت متون صوفیانه [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • مرگ خیّام و بازتاب اندیشۀ او در اشعار هِنری وادزوُرت لانگ‌فلو [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 31-46]
 • مسعود دیه‏جی تحلیل عناصر داستانی رمان«آتش زیر خاکستر» اثر «مسعود دیه‏جی» [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 85-116]
 • معنا «سمبل» و جایگاه آن در شعر احمد شاملو (با تکیه بر شعر «مه») [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 116-138]
 • مفاهیم قرآنی بینامتنیت قرآنی در شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 59-72]
 • مقایسه نگاهی انتقادی به تأثیرپذیری رقص شیر در چین از یکی از داستانهای فارسی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]
 • مقنّع نقد و تحلیل ماه نخشب در ادب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 85-106]
 • مکتب های ادبی تحلیل انتقادی عناصر ناتورالیستیِ داستان «انتری که لوطیش مرده بود» از چوبک [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 51-66]
 • مهاجرت «جایگاهِ آستانه‌‌ایِ فرهنگ»: هُمی بابا و نظریۀ پسااستعماری [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 17-34]

ن

 • ناتورالیسم تحلیل انتقادی عناصر ناتورالیستیِ داستان «انتری که لوطیش مرده بود» از چوبک [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 51-66]
 • ناخودآگاه جمعی تحلیل کهن الگویی حکایت آینه و زنگی در آثار شاعران بزرگ فارسی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 59-68]
 • نامه های عاشقانه بررسی محتوایی نامه نگاری های لیلی و مجنون نظامی و جامی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 79-94]
 • نجم‌الدین رازی مرصادالعباد: انحرافی در سنت متون صوفیانه [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • نظام طبقاتی تاثیر نظام طبقاتی و فره ایزدی در عناصر ثابت منظومه های حماسی بر پایه ریخت شناسی پراپ [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-25]
 • نظامی بررسی محتوایی نامه نگاری های لیلی و مجنون نظامی و جامی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 79-94]
 • نظم کیهانی کهن الگوی جنگ بزرگ کی خسرو [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 69-84]
 • نقاب یا سایه تحلیل کهن الگویی حکایت آینه و زنگی در آثار شاعران بزرگ فارسی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 59-68]
 • نقد شیوه های نقد و بلاغت آن در منابع فارسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 47-58]
 • نقد نقد اجتماعی در آثار سعدی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 11-40]
 • نقد اجتماعی نقد اجتماعی در آثار سعدی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 11-40]
 • نماد «سمبل» و جایگاه آن در شعر احمد شاملو (با تکیه بر شعر «مه») [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 116-138]
 • نیمایوشیج انسان در دیدگاه سعدی ونیمایوشیج [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 73-84]

و

 • وابسته نگاهی انتقادی به گروه حرف اضافه ای و ویژگی های آن در دستور زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 45-58]
 • واژگان کلیدی: عناصر داستان تحلیل عناصر داستانی رمان«آتش زیر خاکستر» اثر «مسعود دیه‏جی» [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 85-116]

ه

 • هسته نگاهی انتقادی به گروه حرف اضافه ای و ویژگی های آن در دستور زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 45-58]
 • هُمی بابا «جایگاهِ آستانه‌‌ایِ فرهنگ»: هُمی بابا و نظریۀ پسااستعماری [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 17-34]
 • هویّت «جایگاهِ آستانه‌‌ایِ فرهنگ»: هُمی بابا و نظریۀ پسااستعماری [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 17-34]