نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرمان‌شهر «داد» در اندیشه‌ی سیاسی- اجتماعی حکیم نظامی گنجه‌ای [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 53-67]

ا

 • ابن نباته مصری پژوهش تطبیقی مرثیه های خاقانی و ابن نباته مصری در سوگ فرزندشان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 15-28]
 • ابیات الحاقی نگاهی تحلیلی انتقادی به اصالت ابیات مشهور به مرگ مادر سیاوش در شاهنامه [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 29-38]
 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی تحول معنایی واژه‌های عربی در زبان فارسی با معنای آن واژه‌ها در زبان عربی امروزی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 19-32]
 • ادبیات تطبیقی پژوهش تطبیقی مرثیه های خاقانی و ابن نباته مصری در سوگ فرزندشان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 15-28]
 • ادبیات کودکان وتحلیل اشکال و نماد های تصویری کتاب فارسی مقطع اول ابتدایی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 69-82]
 • ادبیت بررسی زیبایی‌شناسی غزلی از سعدی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 1-24]
 • استعاره بررسی بسامدی تصویر در غزلیات سعدی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 41-61]
 • اسرارنامه تحلیل حکایات اسرارنامه، بر پایۀ نظریۀ کانون روایت (درونی و بیرونی) ژنت [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 1-18]
 • اسطوره بازآفرینی اسطوره "ققنوس" در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 83-100]
 • اسطوره تحلیل مضامین و سمبل‌های سرو در شعر پارسی... [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 101-120]
 • اسطوره تأملی در اغراض به‌کارگیری تلمیحات اسطوره‌ای و حماسی در دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 37-50]
 • اسطوره توفان مقایسه ضحاک و تیفئوس با رویکرد اسطوره‌شناسی تطبیقی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 19-35]
 • اسطوره‌شناسی تطبیقی مقایسه ضحاک و تیفئوس با رویکرد اسطوره‌شناسی تطبیقی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 19-35]
 • انحراف از نُرم عادی کلام بازخوانی شخصیت های زن مذهبی و تاریخی در شعر محمود درویش [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 63-80]

ب

 • بررسی تطبیقی بررسی تطبیقی تمیز در دستور زبان فارسی و عربی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 63-83]

پ

 • پسااستعماری ادوارد سعید ونظریه پسااستعماری و ادبیات مستعمره زدایی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 85-96]

ت

 • تاریخ بیهقی نگاهی به نقش سه زن در تاریخ بیهقی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 97-114]
 • تاریخ بیهقی بررسی ریخت‌شناسانه داستان حسنک وزیر [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 69-84]
 • تاریخ بیهقی قاب‌های اجتماعی در مکالمات تاریخ بیهقی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 99-115]
 • تاریخ گرایی نو هویت، قدرت و گفتمان در رمان کلیدر از دیدگاه تاریخ‌گرایی نو [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 101-118]
 • تحلیل گفتمان قاب‌های اجتماعی در مکالمات تاریخ بیهقی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 99-115]
 • تحول معنایى بررسی تطبیقی تحول معنایی واژه‌های عربی در زبان فارسی با معنای آن واژه‌ها در زبان عربی امروزی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 19-32]
 • تحول هویت هویت، قدرت و گفتمان در رمان کلیدر از دیدگاه تاریخ‌گرایی نو [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 101-118]
 • ترکیبات تبعی بررسی و مقایسه ترکیبات جفتی در زبان‌های فارسی و قرقیزی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 85-100]
 • ترکیبات هم‌پایه بررسی و مقایسه ترکیبات جفتی در زبان‌های فارسی و قرقیزی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 85-100]
 • تشبیه بررسی بسامدی تصویر در غزلیات سعدی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 41-61]
 • تفکر نمادین وتحلیل اشکال و نماد های تصویری کتاب فارسی مقطع اول ابتدایی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 69-82]
 • تلمیح تأملی در اغراض به‌کارگیری تلمیحات اسطوره‌ای و حماسی در دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 37-50]
 • تمیز بررسی تطبیقی تمیز در دستور زبان فارسی و عربی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 63-83]
 • تیفئوس مقایسه ضحاک و تیفئوس با رویکرد اسطوره‌شناسی تطبیقی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 19-35]

ج

 • جواهرالاسمار نقد و بررسی نقش قهرمانان درافسانه های جواهرالاسمار(طوطی نامه) الثغری [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 51-62]

ح

 • حرّۀ‌ ختلّی نگاهی به نقش سه زن در تاریخ بیهقی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 97-114]
 • حقیقت برتر تشابهات صوری ادبیات سوررئالیستی در"غزلیات عطّارنیشابوری" [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 81-98]
 • حماسه تأملی در اغراض به‌کارگیری تلمیحات اسطوره‌ای و حماسی در دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 37-50]

خ

 • خاقانی پژوهش تطبیقی مرثیه های خاقانی و ابن نباته مصری در سوگ فرزندشان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 15-28]
 • خاقانی تأملی در اغراض به‌کارگیری تلمیحات اسطوره‌ای و حماسی در دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 37-50]

د

 • داد «داد» در اندیشه‌ی سیاسی- اجتماعی حکیم نظامی گنجه‌ای [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 53-67]
 • داستان تحلیل حکایات اسرارنامه، بر پایۀ نظریۀ کانون روایت (درونی و بیرونی) ژنت [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 1-18]
 • داستان‌حسنک وزیر بررسی ریخت‌شناسانه داستان حسنک وزیر [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 69-84]
 • دستور زبان بررسی تطبیقی تمیز در دستور زبان فارسی و عربی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 63-83]

ر

 • روح و ذهن تشابهات صوری ادبیات سوررئالیستی در"غزلیات عطّارنیشابوری" [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 81-98]
 • ریا بازتاب اندیشه‌های ملامتی در شعر فخرالدّین عراقی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 33-52]

ز

 • زبان عربی بررسی تطبیقی تحول معنایی واژه‌های عربی در زبان فارسی با معنای آن واژه‌ها در زبان عربی امروزی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 19-32]
 • زبان عربی بررسی تطبیقی تمیز در دستور زبان فارسی و عربی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 63-83]
 • زبان فارسی بررسی تطبیقی تحول معنایی واژه‌های عربی در زبان فارسی با معنای آن واژه‌ها در زبان عربی امروزی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 19-32]
 • زبان فارسی بررسی تطبیقی تمیز در دستور زبان فارسی و عربی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 63-83]
 • زبان فارسی بررسی و مقایسه ترکیبات جفتی در زبان‌های فارسی و قرقیزی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 85-100]
 • زبان قرقیزی بررسی و مقایسه ترکیبات جفتی در زبان‌های فارسی و قرقیزی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 85-100]
 • زن نگاهی به نقش سه زن در تاریخ بیهقی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 97-114]

ژ

 • ژنت تحلیل حکایات اسرارنامه، بر پایۀ نظریۀ کانون روایت (درونی و بیرونی) ژنت [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 1-18]

س

 • سعدی بررسی بسامدی تصویر در غزلیات سعدی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 41-61]
 • سعدی شیرازی بررسی زیبایی‌شناسی غزلی از سعدی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 1-24]
 • سلمی بازتاب اندیشه‌های ملامتی در شعر فخرالدّین عراقی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 33-52]
 • سوررئالیسم تشابهات صوری ادبیات سوررئالیستی در"غزلیات عطّارنیشابوری" [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 81-98]
 • سیاوش نگاهی تحلیلی انتقادی به اصالت ابیات مشهور به مرگ مادر سیاوش در شاهنامه [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 29-38]
 • سیّده ملکه خاتون نگاهی به نقش سه زن در تاریخ بیهقی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 97-114]

ش

 • شاهنامه نگاهی تحلیلی انتقادی به اصالت ابیات مشهور به مرگ مادر سیاوش در شاهنامه [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 29-38]
 • شاهنامه موبدان و حوزه عملکرد آنان در شاهنامه فردوسی با ملاحظاتی بر منابع پهلوی و تاریخی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 39-68]
 • شاهنامه تأملی در اغراض به‌کارگیری تلمیحات اسطوره‌ای و حماسی در دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 37-50]
 • شخصیت‌های تاریخی و مذهبی زنان بازخوانی شخصیت های زن مذهبی و تاریخی در شعر محمود درویش [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 63-80]
 • شعر فارسی تحلیل مضامین و سمبل‌های سرو در شعر پارسی... [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 101-120]
 • شعر معاصر بازآفرینی اسطوره "ققنوس" در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 83-100]
 • شعر معاصر عراق فراخوانی شخصیت ایرانی شهرزاد در شعر شاعران معاصر عراق [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 1-14]
 • شفیعی کدکنی بازآفرینی اسطوره "ققنوس" در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 83-100]
 • شهرزاد فراخوانی شخصیت ایرانی شهرزاد در شعر شاعران معاصر عراق [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 1-14]
 • شوهر آهو خانم بازتاب عناصر اقلیمی در رمان شوهر آهو خانم [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 1-18]

ض

 • ضحاک مقایسه ضحاک و تیفئوس با رویکرد اسطوره‌شناسی تطبیقی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 19-35]

ط

 • طوطی‌نامه نقد و بررسی نقش قهرمانان درافسانه های جواهرالاسمار(طوطی نامه) الثغری [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 51-62]

ع

 • عاطفی بررسی زیبایی‌شناسی غزلی از سعدی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 1-24]
 • عراقی بازتاب اندیشه‌های ملامتی در شعر فخرالدّین عراقی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 33-52]
 • عطار تحلیل حکایات اسرارنامه، بر پایۀ نظریۀ کانون روایت (درونی و بیرونی) ژنت [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 1-18]
 • عملکرد موبدان و حوزه عملکرد آنان در شاهنامه فردوسی با ملاحظاتی بر منابع پهلوی و تاریخی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 39-68]
 • عناصر اقلیمی بازتاب عناصر اقلیمی در رمان شوهر آهو خانم [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 1-18]
 • عناوین داخلی بررسی و نقد مقالات پژوهشی: « مطالعه موردی: چهار مقاله با موضوع اسطوره» [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 115-125]

غ

 • غزل بررسی بسامدی تصویر در غزلیات سعدی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 41-61]
 • غزلیات عطار تشابهات صوری ادبیات سوررئالیستی در"غزلیات عطّارنیشابوری" [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 81-98]

ف

 • فردوسی موبدان و حوزه عملکرد آنان در شاهنامه فردوسی با ملاحظاتی بر منابع پهلوی و تاریخی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 39-68]
 • فرهنگ بازتاب عناصر اقلیمی در رمان شوهر آهو خانم [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 1-18]

ق

 • قاب قاب‌های اجتماعی در مکالمات تاریخ بیهقی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 99-115]
 • قدرت هویت، قدرت و گفتمان در رمان کلیدر از دیدگاه تاریخ‌گرایی نو [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 101-118]
 • ققنوس بازآفرینی اسطوره "ققنوس" در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 83-100]
 • قهرمانان نقد و بررسی نقش قهرمانان درافسانه های جواهرالاسمار(طوطی نامه) الثغری [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 51-62]

ک

 • کارکرد موبدان و حوزه عملکرد آنان در شاهنامه فردوسی با ملاحظاتی بر منابع پهلوی و تاریخی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 39-68]
 • کارکرد نقد و بررسی نقش قهرمانان درافسانه های جواهرالاسمار(طوطی نامه) الثغری [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 51-62]
 • کانون روایت تحلیل حکایات اسرارنامه، بر پایۀ نظریۀ کانون روایت (درونی و بیرونی) ژنت [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 1-18]
 • کتاب درسی فارسی وتحلیل اشکال و نماد های تصویری کتاب فارسی مقطع اول ابتدایی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 69-82]
 • کرمانشاه بازتاب عناصر اقلیمی در رمان شوهر آهو خانم [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 1-18]
 • کلیدر هویت، قدرت و گفتمان در رمان کلیدر از دیدگاه تاریخ‌گرایی نو [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 101-118]
 • کلیدواژگان: ادونیس بازآفرینی اسطوره "ققنوس" در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 83-100]
 • کلیدواژه: ساختارگرا بررسی ریخت‌شناسانه داستان حسنک وزیر [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 69-84]

گ

 • گفتمان استعماری ادوارد سعید ونظریه پسااستعماری و ادبیات مستعمره زدایی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 85-96]
 • گفتمان مکالمه ای قاب‌های اجتماعی در مکالمات تاریخ بیهقی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 99-115]
 • گفتمان های دهه چهل و پنجاه هویت، قدرت و گفتمان در رمان کلیدر از دیدگاه تاریخ‌گرایی نو [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 101-118]

م

 • مادر حسنک وزیر نگاهی به نقش سه زن در تاریخ بیهقی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 97-114]
 • مادر سیاوش نگاهی تحلیلی انتقادی به اصالت ابیات مشهور به مرگ مادر سیاوش در شاهنامه [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 29-38]
 • محمدعلی افغانی بازتاب عناصر اقلیمی در رمان شوهر آهو خانم [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 1-18]
 • محمود درویش بازخوانی شخصیت های زن مذهبی و تاریخی در شعر محمود درویش [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 63-80]
 • مرثیه‌سرایی پژوهش تطبیقی مرثیه های خاقانی و ابن نباته مصری در سوگ فرزندشان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 15-28]
 • مستعمره زدایی ادوارد سعید ونظریه پسااستعماری و ادبیات مستعمره زدایی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 85-96]
 • مضمون‌آفرینی تحلیل مضامین و سمبل‌های سرو در شعر پارسی... [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 101-120]
 • مقاله بررسی و نقد مقالات پژوهشی: « مطالعه موردی: چهار مقاله با موضوع اسطوره» [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 115-125]
 • ملامتیّه بازتاب اندیشه‌های ملامتی در شعر فخرالدّین عراقی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 33-52]
 • منابع بررسی و نقد مقالات پژوهشی: « مطالعه موردی: چهار مقاله با موضوع اسطوره» [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 115-125]
 • موبدان موبدان و حوزه عملکرد آنان در شاهنامه فردوسی با ملاحظاتی بر منابع پهلوی و تاریخی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 39-68]
 • موضوع بررسی و نقد مقالات پژوهشی: « مطالعه موردی: چهار مقاله با موضوع اسطوره» [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 115-125]
 • میراث ایرانی فراخوانی شخصیت ایرانی شهرزاد در شعر شاعران معاصر عراق [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 1-14]

ن

 • نظام اجتماعی «داد» در اندیشه‌ی سیاسی- اجتماعی حکیم نظامی گنجه‌ای [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 53-67]
 • نظامی «داد» در اندیشه‌ی سیاسی- اجتماعی حکیم نظامی گنجه‌ای [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 53-67]
 • نظریه ادبی ادوارد سعید ونظریه پسااستعماری و ادبیات مستعمره زدایی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 85-96]
 • نفس‌ستیزی بازتاب اندیشه‌های ملامتی در شعر فخرالدّین عراقی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 33-52]
 • نقدِ نقد بررسی و نقد مقالات پژوهشی: « مطالعه موردی: چهار مقاله با موضوع اسطوره» [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 115-125]
 • نماد تحلیل مضامین و سمبل‌های سرو در شعر پارسی... [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 101-120]

و

 • واژگان کلیدی: زیبایی‌شناسی بررسی زیبایی‌شناسی غزلی از سعدی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 1-24]
 • واژگان کلیدی: سرو تحلیل مضامین و سمبل‌های سرو در شعر پارسی... [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 101-120]
 • واژه‌های جفتی بررسی و مقایسه ترکیبات جفتی در زبان‌های فارسی و قرقیزی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 85-100]
 • ولادیمیرپراپ بررسی ریخت‌شناسانه داستان حسنک وزیر [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 69-84]
 • وندایک قاب‌های اجتماعی در مکالمات تاریخ بیهقی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 99-115]

ه

 • هزار و یک شب فراخوانی شخصیت ایرانی شهرزاد در شعر شاعران معاصر عراق [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 1-14]
 • هنجارگریزی بازخوانی شخصیت های زن مذهبی و تاریخی در شعر محمود درویش [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 63-80]
 • هنر بررسی زیبایی‌شناسی غزلی از سعدی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 1-24]