تغییر شماره تماس دفتر مجلات دانشگاه

لطفا از این پس با شماره های  01732304001-4009 داخلی 209 خانم سلیمانی تماس بگیرید.